Opis techniczny

Znakomite działanie w polu
Na potrzeby płynnego działania w polu wspornik podbieracza Super Sweep™ jest wyposażony w regulowany amortyzator sprężynowy. Zakres regulacji i przesuwu jest szybki i prosty oraz nie wymaga użycia żadnych narzędzi.
Nasza reakcja na zmieniające się wymagania dotyczące długości cięcia
Zmieniające się warunki prac polowych, ewoluujące metody składowania pokosu oraz specyficzne wymagania dotyczące pasz wymagają różnych długości cięcia. Nowa gama dużych pras do belowania BB9000 zapewnia elastyczność, której domagają się klienci.
Zmniejszone zapotrzebowanie mocy przy systemie cięcia CropCutter™
Sprawdzona konstrukcja systemu cięcia CropCutter™ z wirnikiem wyposażonym w palce ustawione w kształcie litery W zapewnia równy rozkład siły cięcia i dużą płynność przycinania. Pomysłowa konstrukcja nie tylko równomiernie rozdziela pobór mocy na dwie połowy wirnika — zarówno w przypadku bel o szerokości 80 cm, jak i 120 cm — ale zapewnia również równomierne rozprowadzanie pokosu w całej komorze wstępnego zgniatania i komorze formowania bel.
Doskonałe cięcie przy użyciu pakowacza-rozdrabniacza
Podstawowe cięcie słomy lub kiszonki, przy pomocy trzech par wideł pakujących oraz sześciu podwójnych palców, jest możliwe w modelach o szerokości cięcia 80 cm. Wprowadza to ważny stopień sprasowania pokosu w celu poprawy jakości kiszonki oraz zmniejszonej ilości wykonanych beli, a także ułatwia podawanie. Włączanie lub wyłączanie funkcji cięcia w tych modelach wyposażonych w pakowacz-rozdrabniacz wykonuje się z łatwością z fotela operatora.
Łatwe ostrzenie noży obniża zapotrzebowanie na moc
Moduł noży można wysunąć z prasy do belowania, aby odsłonić noże w celu ich łatwego naostrzenia. Prostota, z jaką przeprowadza się tę czynność, gdy już zajdzie taka potrzeba, zachęca operatora do jej wykonania, co daje efekt w postaci płynniejszego przycinania, które wymaga mniejszej mocy. Aby wydłużyć okres między ostrzeniem, jako akcesoria montowane przez dealera dostępny jest zestaw noży wzmocnionych.
Bele uformowane we właściwy sposób
Widły podawacza, które transportujà pokos z komory wst´pnego zgniatania do komory formowania bel dzia¸ajà tylko wtedy, gdy palce czujnika wy¸àcznika samoczynnego wskazujà, ˝e osiàgni´to wymaganà g´stoÊç. Zapewnia to jednolità g´stoÊç kolejnych zwojów. Ta zaleta du˝ej prasy do belowania zostaje bardzo doceniona po jej otwarciu w celu uzyskania podÊció¸ki lub paszy.
Równo wypełnione, narożniki beli
Ponieważ widły podawacza podają wstępnie zgnieciony pokos do komory formowania bel, jej prędkość wzrasta. To „doskonałe dostrojenie” procesu formowania bel, wprowadzone w nowych modelach BB9000, zapewnia w jeszcze większym stopniu doskonałe wypełnienie górnych narożników beli, niezależnie od tego, czy przetwarzana jest słoma, siano czy kiszonka.
Jednolicie utwardzone bele tworzą doskonały stóg
Niezwykle spójny system regulacji gęstości, monitorowany przez systemy monitorowania InfoView II™ lub IntelliView III™, dokonuje ciągłego pomiaru naładowania na czujnikach wypychacza. Każda zmiana stanu tego naładowania lub każda zmiana wymagań co do gęstości powoduje automatyczną regulację ciśnienia hydraulicznego na boczne ściany komory i jej górną szynę. Każda bela zostanie wykonana w dokładnie określony przez użytkownika sposób!

 

Maszyna: